Форсайт 2018: аналіз підготовки і перепідготовки фахівців природничого і техніч­ного спрямування, виходячи з цілей сталого соціально­-економічного розвитку України до 2025 року

2018

Форсайт 2018: аналіз підготовки і перепідготовки фахівців природничого і техніч­ного спрямування, виходячи з цілей сталого соціально­-економічного розвитку України до 2025 року

Report preview image

Виходячи з головної цілі соціально-­економічного розвитку України до 2025 року, виконано ана­ліз наявного в країні людського капіталу за наскрізними рівнями підготовки: загальноосвітня школа, професійно-­технічна підготовка, вища школа. Здійснено оцінку розриву між наявним і необхідним, для досягнення поставленої цілі, людським капіталом у загальнонаціональному і секторальному кон­текстах. Досліджено здатність науково-педагогічних шкіл України здійснювати підготовку людського капіталу відповідно до групи критеріїв міжнародної кооперації праці. Запропоновано послідовності дій влади, спрямованих на забезпечення високотехнологічного розвитку країни на середньостроково­му (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах.