Дослідження високофорсованого теплообміну для додатків, пов'язаних з реакторною технікою, в області до-і надкритичних параметрів

Супроводжується ТЕФ НТУУ "КПІ".

Набори даних надаються згідно з наступними дослідженнями:

1. Дослідження теплообміну, критичних теплових навантажень і гідравлічного опору в умовах зовнішньої задачі. Дослідження критичних теплових потоків в пучках стержнів з циліндричними імітаторами твелів. 1980 рік

Експериментальне дослідження кризи тепловіддачі при кипінні в пучках стержнів проводилось в проблемній лабораторії теплообміну Київського Ордену  Леніна політехнічного інституту відповідно до Координаційного плану науково-дослідних робіт з проблематики «Теплофізика» АН УРСР, шифр 1.9.4.6. (6):

Звіт містить:

  • опис експериментального стенду, робочих ділянок, схеми вимірювань, методики проведення дослідів і обробки дослідних даних та оцінки похибок вимірюваних і розрахункових величин;
  • результати експериментів з дослідження кризи тепловіддачі в пучках стержнів з циліндричними імітаторами тепловиділяючих елементів в діапазоні режимних параметрів.

2. Експериментальне дослідження розподілу теплогідравлічних характеристик пароводяного потоку по перерізу стрижневої збірки що обігрівається. 1979 рік

Звіт містить результати дослідів з дослідження розподілу масової швидкості і вмісту пари між характерними елементами збірки та визначення перепаду тиску на довжині пучка, що обігрівається в діапазоні режимних параметрів. Порівняння експериментальних даних отриманих в 1978 році з результатами розрахунків за програмою «пучок-2» і його аналіз.

3.  Дослідження локального теплообміну в коміраках стрижневих збірок. Розробка способів інтенсифікації теплообміну у вимірювальних каналах і каналах, охолоджуваних однофазним теплоносієм. 1985 рік

Проведено комплексне дослідження теплогідравлічних параметрів (розподіл масової швидкості і ентальпії потоку по перерізу, гідравлічний опір, криза тепловіддачі) в семистержневій збірці з круглим витіснювачем і центральним стержнем, що не обігрівається. У звіті представлено огляд літератури, опис експериментального стенду і ділянки, методики дослідження та результати дослідів, отримані в діапазоні певних параметрів.

4. Теоретичне та експериментальне дослідження локальних теплогідравлічних параметрів стрижневих збірок активних зон роторів з однофазним і двофазним теплоносієм, разом із методами обліку та способи інтенсифікації теплообміну».

Представлено результати експериментального дослідження розподілу витрат і відносних ентальпій води і пароводяної суміші між елементарними комірками пучка, а також умови виникнення кризи тепловіддачі при кипінні в стрижневій збірці з дистанціонними решітками-інтенсифікаторами. Досліди проведені на семистержневому пучку з центральним стрижнем що не обігрівається, встановленому у круглому витіснювачі в діапазоні режимних параметрів, характерних для реактору РБМК-1500. Вперше отримано дані по критичним тепловим навантаженням і розподілу параметрів потоку по перерізу пучка з решітками-інтенсифікаторами, які можуть бути використані для обробки коміркових методів теплогідравлічного аналізу випарних каналів ядерних реакторів.

5. Розробка апроксимуючих рівнянь розрахунку ЕОМ питомої об’єму, щільності, їх середніх інтегральних значень в діапазоні ентальпій від 100 до 1100 ккал / кг і тисків від 100 до 600 кгс/см2.

У даній роботі, яка є продовженням попередніх робіт КПІ, за допомогою ортонормованих поліномів Чебишева таблично задані значення питомих об’ємів і щільності в залежності від ентальпій при постійному тиску апроксимовані однією формулою в широких діапазонах ентальпій (100-1100 ккал / кг) і тисків ( 100-600 кгс/см2). На підставі отриманих формул дані вирази для визначення перших похідних питомої об'єму і щільності по ентальпії і середніх інтегральних значень питомого об'єму і щільності, які рекомендується використовувати для гідравлічних розрахунків парогенераторів на ЕОМ.