Інформаційно-аналітичний ситуаційний центр

З метою підвищення ефективності та якості управлінських рішень, запобігання виникненню і усунення наслідків кризових і надзвичайних ситуацій у складі WDC-Ukraine діє Інформаційно-аналітичний ситуаційний центр (ІАСЦ), що забезпечує:

 • аналіз та сценарне моделювання складних соціально-економічних систем,
 • автоматизовану побудову можливих сценаріїв їх розвитку,
 • розробку альтернатив управлінських рішень, розрахунок головних параметрів цих рішень та оцінку їх наслідків.

Концепцію ситуаційного центру було запропоновано англійським кібернетиком Стаффордом Біром у 1970-і рр. Перший ситуаційний центр для перших осіб держави було створено під керівництвом Біра наприкінці 1970-х років.

За характером підтримуваних управлінських задач виділяють три класи ситуаційних центрів:

 1. Оперативно-диспетчерські центри, призначені для вирішення в реальному часі задач оперативного управління складними організаційно-технологічними процесами (основна увага на презентаційну компоненту для колективного використання).
 2. Ситуаційні центри аналізу та управління кризовими ситуаціями (оперативні штаби з управління процесами локалізації (ліквідації) наслідків кризових ситуацій).
 3. Інформаційно-аналітичні ситуаційні центри (багатоцільові, інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень на основі аналітичної обробки великих масивів різнорідної інформації).

Концепція Інформаційно-аналітичного ситуаційного центру WDC-Ukraine:

  

Структура ІАСЦ як організаційно-технічної системи містить різноманітні види забезпечення: програмне, технічне, організаційне, інформаційне, математичне і т.і. 

Ядром програмного комплексу ІАСЦ є Он-лайн платформа інтелектуального аналізу даних (Advanced Analytics Platform), розроблена фахівцями СЦД-Україна, що являє собою розподілену інформаційну систему з сервіс-орієнтованою архітектурою (стек технологій: MongoDB, NodeJS, Foundation zurb, AngularJS, React, Data-Driven Documents та ін.), призначену для вирішення задач, що виникають в процесі реалізації безперервного життєвого циклу даних, які використовуються для наукових та прикладних досліджень. Платформа містить ресурси, що забезпечують моніторинг стану індикаторів, має розвинуті механізми аналізу даних та візуалізації. Набір засобів аналітичної обробки даних створено на основі сучасних інформаційних технологій, що забезпечує їх високу надійність та зручність у використанні. Кожен інструмент створено у вигляді окремого сервісу, що відповідає за роботу того чи іншого алгоритму обробки даних.

ІАСЦ діє на технічному майданчику, який включає сервери з обробки великих даних, сховища даних та високопотужний обчислювальний кластер, що в сукупності дозволяє оперативно проводити обробку та аналіз великих даних різної природи.

 

Математичне забезпечення включає: 

 • Факторний аналіз;
 • Ентропійний аналіз;
 • Кореляційний аналіз;
 • Кластерний аналіз;
 • Регресійний аналіз;
 • Аналіз геопросторових даних;
 • Методи оптимізації;
 • Машинне навчання;
 • Аналіз мереж і графів;
 • Виявлення причинно-наслідкових зв’язків (Байесівські мережі довіри, метод Ісікави, метод перехресного впливу, індуктивні методи та ін.);
 • Методи експертного оцінювання (метод Дельфі, мозковий штурм, метод аналізу ієрархій);
 • Методи стратегічного планування (SWOT-аналіз, GAP-аналіз тощо).

Використовуються як широко відомі методи Data Mining, Machine Learning, Text Mining, так і їх модифікації, розроблені фахівцями ННК «ІПСА», СЦД-Україна та ін. 

Команда ІАСЦ надає консультативні, методичні та технологічні послуги супроводження колективного напрацювання управлінських рішень в режимі ситуаційного центру, спрямованих на передбачення та/або прогнозування розвитку об’єкту (підприємства, міста, території, регіону, країни тощо) та побудови тактичного та/або стратегічного плану дій щодо досягнення бажаного майбутнього об’єкту досліджень.

Серед послуг ІАСЦ:

 1. Супровід форсайтних досліджень;
 2. Методичне та інструментальне забезпечення процесів проведення мозкових штурмів, панелей, нарад з використанням методів колесо майбутнього, сканування горизонтів, морфологічного та структурного аналізу, побудови сценаріїв, SWOT-аналізу, причинно-наслідкового аналізу, Дельфі, STEEP-аналізу тощо;
 3. Побудова коротко- та середньотермінових прогнозів ключових індикаторів з використанням кореляційно-регресійного аналізу, аналізу часових рядів, машинного навчання (дерева рішень, нейронні мережі), системної динаміки та інших методів;
 4. Побудова композитних індикаторів, за допомогою яких можна оцінити ступінь досяжності ключових цілей розвитку об’єкту;
 5. Багатовимірний статистичний аналіз даних про об’єкт, що дозволить виявити приховані причинно-наслідкові зв’язки явищ, подій, ознак;
 6. Моніторинг та парсинг відкритих інформаційних джерел за визначеною тематикою, збір даних з нових джерел, надання доступу до інструментів текстової аналітики;
 7. Моделювання природних та антропогенних явищ і процесів на базі супутникових даних, аналіз геопросторових даних. 

 

 

 

Зображення Зображення